ویژگی های یک خبرنگار| ویکی پدیا فارسی

ویژگی های یک خبرنگار

ویژگی های یک خبرنگار چیست؟
در کتاب راهنمای خبرنویسی رویترز در پاسخ به اینکه یک خبرنگار خوب در رویترز به چه کسی گفته می شود آمده است:

یک خبرنگار خوب کسی است که:

۱. دقت همیشه برایش مهم باشد ۲. همیشه با صدای بلند اشتباه خود را اعلام و تصحیح کند ۳. همیشه به دنبال تعادل و رهایی از غرض ورزی باشد ۴. همیشه به مدیر خود نشان بدهد که در خبری که نوشته هیچ منافعی را دنبال نمی کند ۵. همیشه از منابع خود در مقابل مقامات محافظت کند ۵. همیشه از آوردن نظرات خود یا سرمقاله ای کردن خبرها امتناع کند ۶. هیچ وقت دروغ ننویسید و یا اینکه خبر کس دیگری را ندزدد ۷. هیچ گاه برای دریافت خبر به کسی پول ندهد و یا از کسی رشوه نگیرد.